close
چت روم
مصاحبه سنگین ورسمی با دختر قدیمی رومshima kurd

دنیای فیلم و سریال

مصاحبه سنگین ورسمی با دختر قدیمی رومshima kurd

سلاو شیما خانم باشی؟جنابت بو صندلی داغ دعوت بوی تکایه خوت بو رفیقکانمان معرفی که زور ب تکمیلی؟azad   سلام نیوم شیما پیشی به نیوی کوبانی یا شیما مهاباد دهاتم 20سالمه خلکی مهابادیمshima.kurd شیما گیان چن وقته دیت بو ام رومه ؟چون اشنا بویت لگل کورد پاتوق ؟azad وه دچیه بو دوساله یی.له ته ریق کورد باکس اشنا بوم هاتن له وی تبلیغیان کرد shima.kurd زور چاکه شیما گیان روال صندلی داغ وایه ک دبه قسم خویت ک هر سواله لت اکم ب راستی جواب بییتوه و واقعیت بلیتazad سوند دخوم هر سوالیکی بیکی راستیکی جواب…

مصاحبه سنگین ورسمی با دختر قدیمی رومshima kurd

دنیای فیلم و سریال

مصاحبه سنگین ورسمی با دختر قدیمی رومshima kurd دانلود کاور با اندازه اصلی
کد 1501

مصاحبه سنگین ورسمی با دختر قدیمی رومshima kurd

خلاصه داستان :

سلاو شیما خانم باشی؟جنابت بو صندلی داغ دعوت بوی تکایه خوت بو رفیقکانمان معرفی که زور ب تکمیلی؟azad   سلام نیوم شیما پیشی به نیوی کوبانی یا شیما مهاباد دهاتم 20سالمه خلکی مهابادیمshima.kurd شیما گیان چن وقته دیت بو ام رومه ؟چون اشنا بویت لگل کورد پاتوق ؟azad وه دچیه بو دوساله یی.له ته ریق کورد باکس اشنا بوم هاتن له وی تبلیغیان کرد shima.kurd زور چاکه شیما گیان روال صندلی داغ وایه ک دبه قسم خویت ک هر سواله لت اکم ب راستی جواب بییتوه و واقعیت بلیتazad سوند دخوم هر سوالیکی بیکی راستیکی جواب… ادامه متن

سلاو شیما خانم باشی؟جنابت بو صندلی داغ دعوت بوی تکایه خوت بو رفیقکانمان معرفی که زور ب تکمیلی؟azad   سلام نیوم شیما پیشی به نیوی کوبانی یا شیما مهاباد دهاتم 20سالمه خلکی مهابادیمshima.kurd

شیما گیان چن وقته دیت بو ام رومه ؟چون اشنا بویت لگل کورد پاتوق ؟azad

وه دچیه بو دوساله یی.له ته ریق کورد باکس اشنا بوم هاتن له وی تبلیغیان کرد shima.kurd

زور چاکه شیما گیان روال صندلی داغ وایه ک دبه قسم خویت ک هر سواله لت اکم ب راستی جواب بییتوه و واقعیت بلیتazad

سوند دخوم هر سوالیکی بیکی راستیکی جواب ددموه هرچیسوندی کچه کوردی گوره یه هاااshima.kurd

شیما خوایکی ل 100 درصد چن درصد عصابت یه؟azad

وللهی جاری وایه 100درصد جاری وایه منفی 10 درصدshima.kurd

خوب شیما لم رومه زور تر دلت له که پره؟azad

دیاکوshima.kurd

ه هی برا اشا اوشانسه 3 مصاحبم کرد دو نفریان رقیان ل دیاکو فقیر بواخر والله خو پهار شال رایه وکو جام جهانی دیتروم azad

ای من فرق دکا هرچند مرام ازاده ولی بعضیک ...shima.kurd

شیما لم رومه لگل که زور صمیمیت؟azad

مانی سوژان    shima.kurd

شیما خانم لیرا دزگیرانت بوه؟azad

له دنیای مجازی نا قت ولی له دره وه بلهshima.kurd

شیما اگر ل خیابان اوکسی ک ل دنیا واقعی خوشت اوه ببینی ک دستی کچکی گردوه هر لو وقته دا چی اکیت؟azad

زور راحت فراموش دکریه وک او خوارنه وییshim.kurd

یا عاشق نبوی ک و دلی یا خدای ل عشق ته ناگیتazad

نازانم شاید هردوکیانshima.kord

شیما اگر مزاحم تلفنیت بیت چون لگلی بررخورد اکیت ؟azad

اگه شماره یی ناشناس بیه هلی دگرم قسان ناکم اگه کور بیه ایدی دایدنیموه تازه هلی ناگرمshima.kurd

وقتایه ک زور ناراحت دبی چی دکی ک ارام دبیوه/azad

هرچی له دلم دایه لسر دفترخاطراته صورتیکم دینوسم یا لسر وبلاگکمshima.kurd

تا الان بوه که خوشت ل کورک بیت وله غرورت اجازه ندا پی بلیت یا اوکوره لگل کسه دیکیه و بو دلیله پی نالیت؟azad

ادی یک بار فقت ولی دوایه که ناسیم ایدی فراااااااموش )shima.kurd

اوی ک کوت دلت ل دیاکو پره ربطی بم موضوعه بوه؟یعنی دیاکو باعث اوه بوه لگل اوکور نبی؟azad

داستانی دیاکوی بریک طولانیه ایدی فراموشم کردوه او تازه زنی هیناوه ایدی نایناسم خلاص نا ربطی نبوshima.kurd

اگر الان بلن یک دانه ل ارزوکانت براورده دبیت چه اروزه دکی؟azad

کوردستان یک پارچه بیهshima.kurd

کوره قزات کوه لوی ک اذیتی کردوی ) رحمت لوباوکتazad

قربانت کاکه)shima.kurd

  خوشترین خاطرت لم رومه چی بوazad

فقت پارکانی اگه لگل رفیقه قدیمیکانم چ.تم دکرد اودم ایستا ز اوزور کسم نناسیو و نمدزانی چین اوم خوش  :shima.kurd

بو ولی دوای کم کم سادگی خوملیره له دست دا

یعنی الان درونی زور کس دزانی و بوت معلوم بوه ک چون انسانن اره؟azad

تقریبا له 90درصدی مندالکانی روم خبرم هه یه اره وایه shima.kurd

کوتم نوی چن نفر لو کسانی ک زانیت درونیان چیه و خوت بپ ساده بو بیلهazad

باران صدف کارو دیاکو و فردین وشورش ...shima.kurd

لم رومه که ل هموی شیت تره؟منظظور ل شیت اویه که که کارکانی نشان ددا شیطانه و زور بامزیه؟azad

ژینو و دی جا

azad:شیما ل او نفرانی سروه ک کوتت کیت خوش ویست:

فردین: shima.kurd

افرین دی شیما خانم میم مثل؟؟؟؟azad

 

مادرshima.kurd

پی مثل؟azad

نخیر پیتزا پپرونی shima.kurd

پیرژن درست بو خخخ azad

انوچ پپرونی فقط خخ  shima.kurd

شیما گوره ترین داواکاری کچی ام دوره زمانه چیه؟azad

میردیکی جوان و دولمند وللهی ای زورتریان اوه یهshima.kurd

ای هی تو چیه؟azad

هااااایش لیگریه (s4850)shima.kurd

شیما اگر کوره بیت زندگیت و بله خوشم اویت و ب تووی وجوداعتمادی پ کیت واقعا لسری حساب کیت وله بزانی لگل چن کچی  دیکه قبلا بوه و ب بهانه ل کنت دروا و دوای مدته لگل رفیقکت رابطی بیت چی دکی؟azad

اگه سمیمی ترین رفیقم بیه امنیش به بدترین شکل پی لسر نقته زعفه کی دادنیمshima.kurd

اگر دصلات بیت واقعا اگر ضرت خوارده بیت احساسی لو نفرواقعا چی اکیت؟azad

زورچاکه وله درسترین کا ر اویه ک لی بگری تا لگل رفیقکت خوشحال بیت و دوای مدته بخاطری رفیقکت ک هیچت نکوت جا امرا کاره کیت ک دنیا تاریک ببینه

شایدیش وابکم ارهshima.kurd

/شیما تا الان لم رومه کیت پ جوان بوهazad

جا خو امن هیچیانم ندیتوهshima.kurd

وره خ با عکسی خومت بو بنرم مترسه هر بوخوم دلی هموشیان ببینیazad

هیچیانم پی جوان نبوه هربوخوم جوانم (s4850)shima.kurd

شوخیم کرد برا هاتوی خ الی بینره کوتم صمیمی مبه زو خخخخazad

شیما کلماته الم نظری خوت لباریانو بله یا توصیفیان که لیک خط اول کلمه کوردپاتوق؟azad

له تمه زننده shima.kurd

 

فردین؟azad

بدون شرح !shima.kurd

مبهمه پلیز دوکلمه دیکه بله یعنی اول ک دتناسی وا نبو اره/؟azad

افرمshima.kurd

شیما مهم ترین عضو بدنت کویه ؟azad

قلبshima.kurd

ازاد خان؟azad

اغایهshima.kurd

ششیما الان ل حال حاظر کیت خوش اویت؟azad

خدا اپو بابم وریاshima.kurd

وریا ببوره وریاچیه؟azad

کوریکهshima.kurd

نا بخوت بیله رفتارو اخلاقت چوننه؟azad

ولی هراوندی دزانم کوردایتی له رگ و ریشه م جریانی هه یه بقیه کشی نازانم ولی دایکم دلیه سرکش و لجبازیshima.kurd

و البته سیاست مدارazad

الان ل حالی حاظر رقت ل کیه ؟او دفعه کوتم دلت پره لکه الان دیلم رقت ل کیه؟azad

کس بخدایshima.kurd

که زور تر اس ام است پ دا خزمکانت؟عشقت؟رفیق فابریکت ؟یا ایرانسل؟؟azad

سیمکارتکم ایرانس نیهرفیقکانم ولی لگل رفیقکانم زور اس بازی دکم  )shima.kurd

چهار رقمی اولی شمارکت بلهazad

0914shima.kurd

باشه باقیکی بو امنیت  شمارکت ل خصوصی خوم بلهazad

ناولله خخخخ باشه وره دیلیمshima.kurd

هه هه صمیمی مبه زوazad

خخshima.kurd

صندلی داغ چون بو بنظرت؟azad

زور عالیshima.kurd

نفری بعدی ک دعوت بیت که پیشنهاد دکی؟azad

مانیshima.kurd

خوب شیما قسی اخرت بو هموی چیهazad

زورتری قسه کانم له پروفایلکم دایه ولی یک قسم هه یه بو حمویانshima.kurd

  کوتتتخدا لاشی بازی درمهینن زور زورتر لگل او کچه 14 15 سالانمه با روژکی اگه مندال تان بو خجالتی نبنshima.kurd

رحمتت لی بیت بو او لاشی بازیه ک کوتت بداخوه کچه 16 سالیتی اوجی لاشیهazad

امن ایدی کچیکی 20 سالم چ وجه بو لای بعض شتکی ناچم ولی له غمی انگو دامshima.kurd

یک شتی دکش زمان کورد ی هر یک ت و یک س و یک ز هه یه له ط و ظ ص ث استفاده مکنshima.kurd

دستور زبان بو اوهالفاته (s4850)shima.kurd

زور سپاس بابیتی اویک شرکتان کردazad

خواهش دکم مرسی له نگو که افتخارتان دامیهshima.kurd

خوب الانazad

اوه قسه یی قلمی بو بریک (s4850)shima.kurd

خوهش ریزیت هیه الان من یک نتیجه ل ناسینی تو انوسمazad

اگر درست بو بله اره اگر درست بو بله ناazad

شیما خانم اتوکچکی باوجدی اوی ک 20 سالته باز زور شت دزانی و تجربت کردوه اوش دلیلی اوی ک زور زو واردی دنیامجازی وبوی و زور شتت تجربه کردوه و داغ دار یا حتی ضربت ل دراوه و االنش اگر بوت بکره زمان اگرنیazad

اتو سالمی پاکی زورش مطمعنم ناهلی یک کور لت نزیک بیتوه و لمست کات اله مری ایندتazad

عاشق نابی ایتر چون تامی عشقت ب ناخوشی چشیوه وله یکککت خوش دوهazad

وریا بوت عزیزه ولی مطمعنم عاشقی نیتazad

فقت اوقسمتی کوتت زربه یان لیداوی نا بقیه کی دروست بو تقریباshima.kurd

azadالان خدای فردینت خوش دوه؟

ننه باورکه اصلاshima.kurd

تقسمی تو بومن سنده قسم خوazad

بخدا ایدی خوشم ناوهshima.kurd

اوکی زور سپاس بو حضورت  خواحافیظazad

ممنون بایshima.kurd

 

  • لطفا هميشه فارسي بحرفين والا من ك چيزي نفهميدم از حرفيدنتون،هر چند زيان كردي ي زبان عزيزيه برا ما ولي من سوراني حالي نميشم
    من خودم كرد شكاكم از زبان شما چيزي نميفهمم

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

خرید اشتراک ویژه

- برخی از پست های سایت ویژه هستند؛ برای مشاهده این نوع پست ها نیاز به ارتقاء حساب کاربری خود دارید.
- برای خرید اشتراک ویژه حتما در سایت عضو شوید؛ سپس در فرم خرید اشتراک ویژه نام کاربری خود را وارد کنید تا اشتراک ویژه برای شما اعمال شود.

خرید اشتراک ویژه